Posts: 11

Ghanshyam Yadav

http://dfomorang.gov.np

Latest Posts by the Author

 1. कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आहवान सम्बन्धमा । रतुवामाई न.पा.५
 2. जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति मोरङको सूचना ।(२०७९/०६/२५ देखी कार्तिक मसान्त सम्म)
 3. जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति मोरङमा दिने निवेदन ढाँचा ।
 4. जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति मोरङको सूचना ।(२०७९/०६/२५ देखी कार्तिक मसान्त सम्म)
 5. काठ लिलाम विक्रीको लट स्विकृत भएको सम्बन्धी सूचना । २०७९/०५/२८ गते
 6. वन्यजन्तु संरक्षण तथा वासस्थान व्यवस्थापन-सहयोगी पुस्तिका
 7. सूचनाको हक सम्बन्धी सार्बजनिक गरिएको त्रैमासिक २०७९ बैशाख देखि आषाढ तथा वार्षिक प्रगति
 8. सूचनाको विवरण (लट नं १०६) सच्याइएको सम्बन्धमा ।
 9. विस्तृत लगत(काठ दाउरा लिलाम विक्री-२०७९.०२.२८)
 10. काठ दाउरा लिलाम विक्री सम्बन्धि सूचना । २०७९.०२.२८
 11. डाक बढाबढद्वारा काठ लिलाम विक्रीको सूचना । २०७९.०२.२६