Posts: 67

admin1

Latest Posts by the Author

 1. निजी वन उत्पादकत्व प्रवर्द्धन कार्यक्रम । प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सूचना । दोस्रो पटक प्रकाशित मिति :२०७९/०१/२६ गते
 2. मोरङ जिल्लाका प्रमुख ५ रुख प्रजातिहरुको खेती प्रविधि र व्यवस्थापन (संशोधित)
 3. फलफूल विरुवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना । मिति २०७९/०१/२२
 4. Invitation for Bids for the Procurement of 4WD Double Cab Pickup; Date of publication: 2079/01/16 (29th April 2022)
 5. काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । २०७९/०१/०६
 6. पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी खेती विस्तार सम्बन्धी सुचना २०७८।१२।१८ र प्रस्तावना पत्रको ढाँचा
 7. मोरङ जिल्लाको पञ्चवर्षिय वन व्यवस्थापन योजन कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।२०७८/१२/१४
 8. लिलाम विक्रीको लट स्विकृत भएको सम्बन्धी सूचना ।-२०७८/१२/१०
 9. नयाँ निवेदन खुलाइएको सूचना _जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, मोरङ_२०७८.१२.१०
 10. लट नं ९२ को विवरण सच्याइएको सूचना । २०७८/११/१० गते
 11. निजी वन उत्पादकत्व प्रवर्द्धन कार्यको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-२०७८/११/०२
 12. काठ लिलामको सूचना विवरण सच्याइएको सम्बन्धमा ।-२०७८/११/०२
 13. काठ दाउरा लिलाम विक्रीको लगत सूची-२०७८/१०/२५
 14. काठ दाउरा लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना-२०७८/१०/२५
 15. कृषि वन विकास तथा बिस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८
 16. कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनको प्रस्ताव आहवान सूचना
 17. नर्सरी संचालन सम्बन्धी पेश गर्नु पर्ने प्रस्तावको खाका
 18. विरुवा उत्पादनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना
 19. सार्वजनिक गरिएको आ.व.२०७८।०७९ त्रैमासिक (साउन–असोज) प्रगति विवरण
 20. जिल्ला वन पैदावार आपुर्ति समितिमा काठ मागको निवेदन दिने फारम ।