रंगेली सब-डिभिजन

सब डिभिजन वन कार्यालय

नाम सवडि..का. रंगेली

 यसको कार्यक्षेत्र

 

                हालको स्थानिय तह               कार्यालय रहेको स्थान
रतुवामाई न.पा. वडा नं. १,२,३,४,५,६,७,
सुनवर्षी न.पा. वडा नं. ३,४,५,६,७,८,९,
रंगेली न.पा. १ देखि ९,
धनपाल गा.पा.
रंगेली बजार

 

कार्यरत कर्मचारीहरु

क्र.. कर्मचारीको नाम थर पद संकेत नं. स्थायी ठेगाना मोवायल नं.
1 श्री नरेन्द्र प्रसाद गुरागाई स व अ 172933 रतुवामाई न पा-4, मोरङ 9843029221
2 श्री धनोज कुमार यादव फरेष्टर 161906 रंगेली न पा-4, मोरङ 9862302366
3 श्री तुलसी नारायण चौधरी वन रक्षक 151663 ग्रमथान गा पा-6, मोरङ 9842279666
4 श्री श्रवण कुमार खवास वन रक्षक 147102 सुन्दरहरैचा न पा -3, मोरङ 9842145717
5 श्री भागवतलाल राजवंशी वन रक्षक 198803 रंगेली न पा-4, मोरङ 9840990655
6 श्री विनोद कुमार थारु वन रक्षक 186921 ग्रामथान गा पा-4, मोरङ 9862302366

 

यस अन्तरगतपर्ने स. . . . हरुको नामवली

सि.न. सामुदायिक वनको नाम स्थानीय तह वडा नं समुहको कार्यालय रहेको स्थान घरधुरी संख्या महिला पुरुष कुल वनको कुल क्षेत्रफल हे.
1 बालुघाट रंगेली न.पा. 1 दादरबैरिया 127 0 0 836 9.96
2 पूर्णिमा रंगेली न.पा. 1 दादरबैरिया 374 0 0 2050 8
3 एकता रंगेली न.पा. 2 दादरबैरिया 194 0 0 1080 10
4 रंजनी रंगेली न.पा. 3 दादरबैरिया 346 0 0 1914 12
5 दोहमना रंगेली न.पा. 9 दर्वेशा 155 386 388 775 6.9
6 रंगेली रंगेली न.पा. 4,5,6,7   2094 7481 6132 13613 30.5
7 महाराजाथान भल्खुवा रतुवामाई न.पा. 1 वरडंगा 225 566 617 1183 5.47
जम्मा 3515 8433 7137 21451 82.83