मधुमल्ला सब-डिभिजन

मधुमल्ला सब-डिभिजन

सब डिभिजन वन कार्यालय

नाम सवडि..का. मधुमल्ला

 यसको कार्यक्षेत्र  

 

                हालको स्थानिय तह               कार्यालय रहेको स्थान
मिक्लाजुङ्ग गा.पा.को वडा न १,२,३,६,७,८,९ मिक्लाजुगं गा.पा. ७
(साविक मधुमल्ला ई.व.का. रहेको भवन)

 

कार्यरत कर्मचारीहरु

क्र.. कर्मचारीको नाम थर पद संकेत नं. स्थायी ठेगाना मोवायल नं.
1 श्री कृष्ण कुमार चोङवाङ रेन्जर 143065 उर्लाबारी न पा-7, मोरङ 9844618845
2 श्री मोहन प्रसाद पौडेल फरेष्टर 207470 त्रियुगा न पा-10, उदयपुर 9842985107
3 श्री छवी रमण पोखरेल वन रक्षक 187986 सुन्दरहरैचा न पा-7, मोरङ 9842049458
4 श्री बासुदेव निरौला वन रक्षक 167931 उर्लाबारी न पा-3, मोरङ 9842328571
5 श्री मोहमन हसवुल रहमान वन रक्षक 174535 रतुवामाई न पा-2, मोरङ 9842188938
6 श्री सुर्य नारायण राजवंशी वन रक्षक 151471 केचन कवल गा पा-7, झापा 9824926973

 

यस अन्तरगतपर्ने स. . . . हरुको नामवली

सि.न. सामुदायिक वनको नाम स्थानीय तह वडा नं समुहको कार्यालय रहेको स्थान घरधुरी संख्या महिला पुरुष कुल वनको कुल क्षेत्रफल हे. वनको प्रकार(प्रजाति अनुसार)
1 चुलाचुली मिक्लाजुङ्ग गा.पा. 2 टाँडी 920 2378 2699 5077 481.94 चिलाउने-कट्टुस मिश्रित वन
2 राँकेडाँडा मिक्लाजुङ्ग गा.पा. 4 टाँडी 302 875 725 1600 109.23 चौडापाते मिश्रित वन
3 कोइली मिक्लाजुङ्ग गा.पा. 4 हातीमारा 600 1387 1423 2810 206.41 चौडापाते मिश्रित वन
4 मावा नुनसरी मिक्लाजुङ्ग गा.पा. 7 वेलगौडे 2584 4339 4211 8551 244.63 सालको वन
5 नमुना नुनसरी मिक्लाजुङ्ग गा.पा. 7 तोरीवारी 118 332 345 677 16 नदि किनार वन
6 आँपझोला मिक्लु मिक्लाजुङ्ग गा.पा. 6,9 वक्राह हिलेझोडा 477 1172 1254 2426 184.61 चौडापाते मिश्रित वन
7 नमूना मिक्लाजुङ्ग गा.पा. 6 कालीझोड 62 130 133 263 119.02 चौडापाते मिश्रित वन
8 मयूर मिक्लाजुङ्ग गा.पा. 6 लालमाटी 280 851 829 1680 133.7 चौडापाते मिश्रित वन
9 मिक्लुङ मिक्लाजुङ्ग गा.पा. 6 कत्ले वेतनी 981 2295 2255 4551 196.37 सालको वन
जम्मा 6324 13759 13874 27635 1691.91