2079-02-28 काठ दाउरा लिलाम विक्री सम्बन्धि सूचना । सूचना
2080-01-05 काठ लिलाम विक्रीको लट स्विकृतको सूचना । 2079/12/29 गते सूचना
2080-02-08 सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको त्रैमासिक (२०७९ माघ–२०७९ फागुन) सूचना