ऐन नियम संग्रह

क्र.सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 प्रदेश नं. १ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ Download
2 वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ Download
3 वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका,२०७८ Download
4 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ Download
5 सामुदायक वनको काठ दाउरा संकलन तथा विक्री वितरण निर्देशिका २०७१ Download