रंगेली

सब डिभिजन वन कार्यालय

नाम – सवडि..कारंगेली

 यसको कार्यक्षेत्र

 

                हालको स्थानिय तह

              कार्यालय रहेको स्थान

 

रतुवामाई न.पा. वडा नं. १,,,,,,,
सुनवर्षी न.पा. वडा नं. ३,,,,,,,
रंगेली न.पा. १ देखि ९,
धनपाल गा.पा.

रंगेली बजार

 
 

 

कार्यरत कर्मचारीहरु

क्र..

कर्मचारीको नाम थर

पद

संकेत नं.

स्थायी ठेगाना

मोवायल नं.

1

श्री नरेन्द्र प्रसाद गुरागाई

स व अ

172933

रतुवामाई न पा-4, मोरङ

9843029221

2

श्री धनोज कुमार यादव

फरेष्टर

161906

रंगेली न पा-4, मोरङ

9862302366

3

श्री तुलसी नारायण चौधरी

वन रक्षक

151663

ग्रमथान गा पा-6, मोरङ

9842279666

4

श्री श्रवण कुमार खवास

वन रक्षक

147102

सुन्दरहरैचा न पा -3, मोरङ

9842145717

5

श्री भागवतलाल राजवंशी

वन रक्षक

198803

रंगेली न पा-4, मोरङ

9840990655

6

श्री विनोद कुमार थारु

वन रक्षक

186921

ग्रामथान गा पा-4, मोरङ

9862302366

 

यस अन्तरगतपर्ने सहरुको नामवली

सि.न.

सामुदायिक वनको नाम

स्थानीय तह

वडा नं

समुहको कार्यालय रहेको स्थान

घरधुरी संख्या

महिला

पुरुष

कुल

वनको कुल क्षेत्रफल हे.

1

बालुघाट

रंगेली न.पा.

1

दादरबैरिया

127

0

0

836

9.96

2

पूर्णिमा

रंगेली न.पा.

1

दादरबैरिया

374

0

0

2050

8

3

एकता

रंगेली न.पा.

2

दादरबैरिया

194

0

0

1080

10

4

रंजनी

रंगेली न.पा.

3

दादरबैरिया

346

0

0

1914

12

5

दोहमना

रंगेली न.पा.

9

दर्वेशा

155

386

388

775

6.9

6

रंगेली

रंगेली न.पा.

4,5,6,7

 

2094

7481

6132

13613

30.5

7

महाराजाथान भल्खुवा

रतुवामाई न.पा.

1

वरडंगा

225

566

617

1183

5.47

जम्मा

3515

8433

7137

21451

82.83